Z6_PPGAHG8001TUA06E6J8D686HO2
Z7_PPGAHG8009CFA06E2QSEKHUD72
Общ устройствен план на Община Петрич

Главната цел на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Петрич е да бъде създадена оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия

Графична част Графична част - селищна мрежа Обяснителна записка