Z6_PPGAHG8001TUA06EFBK9ISP8D7
Z7_PPGAHG8001TUA06EFBK9ISP831
Състав Постоянни комисии Заседания на ОбС Заседания на комисии към ОбС Декларации по чл.49 от ЗПК Декларации по чл.49 на други задължени лица Архив Наредби 10.07.2017г. Наредби Проекти на нормативни актове Правилник. Етичен кодекс Видео архив Регистър на питанията по чл. 28, ал. 4, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА
Регистър на питанията по чл. 28, ал. 4, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Дата на публикуване: 08.05.2024