Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0C22
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCC3
ОА - Ръководство

Длъжност                                                                                                         Име

Кмет                                                                                                                  Димитър Бръчков

Председател на ОбС                                                                                        инж. Светла Данаилова
Зам.-Кмет "Финанси, Бюджет и общинска собственост"                      Борислав Коларов      
Зам.-Кмет "ТСУиС и обществен ред"                                                           Минка Салагьорова
Зам.-Кмет "Хуманитарни дейности"                                                            Нина Попова
Секретар                                                                                                             Велко Велев

 

Зареждане ...