Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B284034F5
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B284034V3
Електронни административни услуги (ЕАУ)

Електронни услуги, предоставяни от Общинска администрация Петрич

Цена

Срок

Административни услуги „Зелена система“

 

 

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

5,00  лв./куб.м. горскостоп. дървета

5 дни

Административни услуги „Контрол по строителството“

 

 

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

 

7 дни

Административни услуги „Кадастър“

 

 

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 

7 дни

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

20,00 лв.

30,00 лв.                      

40,00 лв.

14 дни   

  7 дни     

  3 дни

2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

 

Административни услуги „Местни данъци и такси“

 

 

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

 

 

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

 

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

 

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

 

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 

 

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

 

 

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

 

 

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

 

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 

 

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

 

 

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

 

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

25,00 лв.

14 дни

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

 

 

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 

 

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 

 

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

 

 

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

 

 

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

 

 

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

 

 

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

5,00 лв. /куб.м.

5 дни

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

 

 

2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

 

 

Туризъм: 

 

 

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

14 дни

2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 

 

2047 Категоризация на места за настаняване

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

14 дни

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

14 дни

2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

 

 

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

Без такса

14 дни

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

14 дни

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

14 дни

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

14 дни

Транспорт: 

 

 

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

 

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

 

 

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

 

 

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

 

 

2051 Издаване на разрешително за тежки и извънгабаритни товари

 

 

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

20,00 лв.

14 дни

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 

 

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Без такса

1 ден

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

 

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

 

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 

 

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

20,00 лв.

7 дни

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

 

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

5,00 лв.

1 ден

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

5,00 лв.

1 ден

2016 Издаване на удостоверение за наследници

5,00 лв.

3 дни

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

5,00 лв.

1 ден

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

5,00 лв.

1 ден

2033 Възстановяване или промяна на име

5,00 лв.

1 ден

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

5,00 лв.

1 ден

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

5,00 лв.

1 ден

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

5,00 лв.

1 ден

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

5,00 лв.

1 ден

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

5,00 лв.

1 ден

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

5,00 лв.

1 ден

2053 Припознаване на дете

10,00 лв.

1 ден

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

5,00 лв.

1 ден

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

5,00 лв.

1 ден

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

5,00 лв.

1 ден

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

5,00 лв.

1 ден

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

5,00 лв.

1 ден

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

5,00 лв.

1 ден

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

5,00 лв.

1 ден

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Без такса

 

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

5,00 лв.

1 ден

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

5,00 лв.

1 ден

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

5,00 лв.

1 ден

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

 

 

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

 

 

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 

 

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

 

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

 

 

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 

 

2390 Установяване на наличие на българско гражданство

 

 

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

 

 

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

5,00 лв.                   

 7,00 лв.                   

10,00 лв.

5 дни      

3 дни      

1 дни

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

5,00 лв.                       

7,00 лв.                   

10,00 лв.

5 дни    

3 дни    

1 дни

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 

 

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

 

 

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

5,00 лв.                       

7,00 лв.                   

10,00 лв.

5 дни      

3 дни      

1 дни

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2,50 лв.                                5,50 лв. 

5 дни      

3 дни      

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

 

 

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 

 

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Съгласно НАРЕДБА на ОбС Петрич за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Петрич и издаване на сертификати клас В

 

2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

 

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

 

 

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

 

 

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

50,00 лв.

14 дни

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

 

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

 

 

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

 

 

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

 

 

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

50,00 лв.

14 дни

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

 

 

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

 

 

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

 

 

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

 

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

 

 

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

 

 

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

50,00 лв.

14 дни

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

 

 

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

I катег. 500 лв.
II катег. 400 лв.
III катег. 300 лв.               

IV катег. 200 лв.
V катег. 100 лв.
VI катег. 50 лв.

7 дни       

7 дни      

7 дни     

7 дни    

7 дни   

7 дни

 

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

 

 

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

За обекти:                     I, II, III и IV катег. (без оранжерии) - РЗП х 1 лв., но не по-малко от 300 лв.
V катег. (без оранжерии) - РЗП х 1 лв., но не по-малко от 200 лв.
VI катег. (без оранжерии) - РЗП х 1 лв., но не по-малко от 100 лв.
За оранжерии - 1/1000 от строителната стойност, но не по-малко от 50 лв.
За огради плътни - 0,50 лв. за линеен метър, но не по-малко от 30 лв.

30 дни

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

50,00 лв.

30 дни

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

За обекти през ОЕСУТ или лицензирана фирма:                                     I, II, III и IV катег. (без оранжерии) - РЗП х 1 лв., но не по-малко от 300 лв.
V катег. (без оранжерии) - РЗП х 1 лв., но не по-малко от 200 лв.
VI катег. (без оранжерии) - РЗП х 1 лв., но не по-малко от 100 лв.
За оранжерии - 1/1000 от строителната стойност, но не по-малко от 50 лв.
За огради плътни - 0,50 лв. за линеен метър, но не по-малко от 30 лв.             Със Заповед - 50,00 лв.

30 дни     

7 дни

 

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

 

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

 

 

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

 

 

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 

 

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

5,00 лв.                              7,00 лв.                    

10,00 лв.

5 дни     

3 дни      

1 дни

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

20,00 лв.                             30,00 лв.                    

14 дни       3 дни      

2083 Издаване на виза за проектиране

30,00 лв.                             60,00 лв.                    

14 дни      

7 дни      

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 

 

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

 

 

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

 

 

2112 Издаване на разрешение за строеж

I катег. - 500 лв.
II катег. - 400 лв.
III катег. - 300 лв.
IV катег. - 200 лв.
V катег. - 100 лв.
VI катег. - 50 лв.

7 дни                    - след одобрение от ОЕСУТ

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

I катег. - 250 лв.
II катег. - 200 лв.
III катег. - 150 лв.
IV катег. - 100 лв.
V катег. - 50 лв.
VI катег. - 25 лв.

7 дни - след одобрение от ОЕСУТ

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

 

 

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

 

 

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

 

 

2117 Одобряване на подробен устройствен план

 

 

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

50,00 лв.

7 дни

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Заверени копия от проекти
 (листове с формат по-голям от А3),
 за което се ползват и външни услуги:
2 лв.
3 лв.
4 лв.
Заверени копия от документи:
2,50 лв. на заверка
4 лв. на заверка
6 лв. на заверка
14 дни
7 дни
3 дни


7 дни
3 дни
1 ден

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

 

 

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

 

 

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Без такса

 

2879 Промяна на предназначението на сгради

 

 

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

 

 

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

площа х 20 лв. /м2, но не по-малко от 60 лв. "за гр. Петрич"

площа х 10 лв. /м2, но не по-малко от 40 лв. "за останалите населени места"

 7 дни

Административни услуги "Реклама"

 

 

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Рекламна площ под 10 лв / м2, но не по-малко от 10 лв "за гр. Петрич"

Рекламна площ под 5 лв / м2, но не по-малко от 5 лв "за останалите населени места"

14 дни

2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

 

 

2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 

 

Административни услуги "Социални дейности"

 

 

2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 

 

Други административни услуги

 

 

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

 

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган