Z6_HQ8A1O82KGK260ALC80A4T1862
Z7_HQ8A1O82KGK260ALC80A4T18M2
Общински съвет

При общински съвет – Петрич   Мандат 2023 - 2027 г.


Председател на ОбС-Петрич:  инж. Светла Данаилова

Състав Постоянни комисии Заседания на ОбС Заседания на комисии към ОбС Декларации по чл.49 от ЗПК Декларации по чл.49 на други задължени лица Архив Наредби 10.07.2017г. Наредби Проекти на нормативни актове Правилник. Етичен кодекс Видео архив Регистър на питанията по чл. 28, ал. 4, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА