Z6_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0MQ0
Z7_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0M60
Приложения, жалби и сигнали

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 

УТВЪРЖДАВАМ:(п)
ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
(Заповед № IV-А-420/28.11.2019г.)

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правилата за организацията на работата на Община Петрич за приложение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), наричани за краткост „правила/та“, уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне на обществена информация или за отказ съгласно разпоредбите на този закон.

2. Предмет на правилата са:
а) приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена  информация;
б) приемане, регистриране и разпределяне на заявленията за достъп до обществена информация;
в) срокове за разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация;
г) изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация;
д) форми за предоставяне на достъп до обществена информация;
е) ред за предоставяне на информация за повторно ползване;
ж) дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация.

3. Устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират в деловодството на Община Петрич.

4. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ се организира и координира от Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

5. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат  в деловодството на Община Петрич.

6. В деловодството, съответния деловодител  съставя протокол за запитванията, като се
отбелязват: трите имена/наименованието и седалището на заявителя, датата на запитването, поисканата информация, предпочитана форма, в която да е предоставен достъпът, пощенски адрес за връзка със заявителя, електронна поща.( Приложение № 2) Протоколът се докладва незабавно на Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице.

7.1. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи съгласно определените от министъра на финансите нормативи, които следва да са съобразени с материалните разходи за предоставянето й (с формата на предоставяне и с вида на носителя).
7.2. Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Писмените искания, наричани за краткост „заявления“, се приемат и регистрират  в деня на тяхното постъпване в деловодството на Община Петрич .
8.2. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
9. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация следва задължително да съдържат:
а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
б) описание на исканата информация;
в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
г) адрес за кореспонденция със заявителя;
д) подпис на заявителя.

10. Заявленията се адресират до Кмета на Община Петрич и се регистрират в деловодната система на Общинска администрация-Петрич, чрез входящ номер  и  дата  на постъпване.

11. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на заявлението и съответната дата на постъпване.

12. Получените заявления по електронен път на обявената на официалната страница на Община Петрич  електронна поща, както и получените заявления по факс, се предават за регистриране в деня на постъпването им на  деловодството на Общинска администрация-Петрич. От същата официална електронна поща на Община Петрич се изпраща и отговорът до заявител, пожелал да получи исканата информация на посочена от него електронна поща.

13. В деня на регистрирането им, писмените заявления се предоставят на Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице.

14. Определено от Кмета на Община Петрич друго длъжностно лице поддържа Регистър на заявленията за достъп до обществена информация. В регистъра се вписват: пореден номер, входящият номер от деловодната система, трите имена/наименованието на заявителя, поисканата информация, предпочитана форма, в която да е предоставен достъпът, адрес за връзка със заявителя, дата и номер на решението, с което е предоставен или отказан достъпът до обществена информация.

15.1. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат следните данни: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; адреса за кореспонденция със заявителя; подпис на заявителя.
15.2. Заявителите могат да ползват образеца на заявление – Приложение № 1 към тези правила, който им се предоставя при поискване, като той е достъпен и на интернет страницата на общината.

16. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


РАЗДЕЛ ІV
СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

17. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им.

18. В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице уведомява заявителя за това лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка  или по посочената ел.поща.

19.1. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок до 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.
19.2. Срокът по т. 17 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

20.1. Срокът по т. 17 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
20.2. Уведомяването на заявителя за удължаването на срока следва да съдържа причините за това и се извършва лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка или по посочената ел.поща.

21.1. Срокът по т. 17 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие.
21.2. В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, Кметът на Община Петрич или определено от него длъжностно лице е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице за предоставяне на исканата информация. Уведомяването на третото лице се извършва с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка или  по ел.поща, когато такава е известна.

22.1. В решението задължително се спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласието си за предоставяне на отнасящата се до него обществена информация.
22.2. При изрично несъгласие от третото лице в срока по  т. 21.1, Кметът на Община Петрич или определеното от него длъжностно лице предоставя исканата обществена информация, в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

23. Не се иска съгласие от третото лице, когато то е задължен субект по ЗДОИ и отнасящата се до него информация е обществена информация, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

24.1. Когато Община Петрич не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но
има данни за нейното местонахождение, полученото заявление се препраща в 14-дневен срок от получаването му към съответния орган.
24.2. За препращането на заявлението се уведомява заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка или  по ел.поща, когато такава е известна. Задължително в уведомлението до заявителя се посочват наименованието и адреса на съответния орган, до който е препратено заявлението.

25. Когато Община Петрич не разполага с исканата обществена информация и няма данни за
нейното местонахождение, в 14-дневен срок от регистриране на заявлението за това обстоятелство се уведомява заявителят лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка или  по ел.поща, когато такава е известна.

 

РАЗДЕЛ V
ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

26.1. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се издават от Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице, не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението. Решенията съдържат пореден номер и дата на издаване за всяка календарна година и се вписва в регистъра по т.14.
26.2. В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация, задължително се посочват:
а) степента на осигурения достъп до исканата обществена информация ;
б) срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
в) мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
г) формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
д) разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
26.3. В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

27.1. Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.
27.2. Срокът по т.26.2,б.”б” не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

28. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи в размер определен от министъра на финансите и представяне на платежен документ.
28.1 Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се заплащат разходи по предоставянето.
28.2 Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.
28.3 В случаите на неявяване на заявителя в определения в Решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.
28.4 Не се прилага т.28.3, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

29. За предоставената обществена информация по устни запитвания се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице.

30.1. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се издават от Кмета на Община Петрич или определено от него длъжностно лице, не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението.

31.1. Основание за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация е налице:
а) когато исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон;
б) когато исканата обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актове на Община Петрич и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за общината или  становища) – до изтичането на 2 години от създаването на такава информация;
в) когато исканата обществена информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Община Петрич или от нейно име, както и сведения, свързани с тях, и информацията е подготвена от администрацията на общината – до изтичането на 2 години от създаването на такава информация;
г) когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
д) когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

31.2. В случаите по т. 31.1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

32. В решението за отказ задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. Решението за отказ съдържа пореден номер за всяка календарна година и се вписва в регистъра по т.14.

33. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчват лично срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка, или по електронен път на посочената от заявителя електронна поща.

РАЗДЕЛ VІ
ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

34. Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:
а) преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
б) устна справка;
в) копия на материален носител;
г) копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

35. Достъп до обществена информация може да се предостави в една или повече от формите по т. 34.

36.1. Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности.
36.2. Община Петрич предоставя достъпа до обществена информация във форма, различна от
заявената, когато:
а) за исканата форма няма техническа възможност;
б) исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
в) исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права.
36.3. В случаите по т. 36.2 Община Петрич определя формата за предоставяне на достъп до
обществена информация.


РАЗДЕЛ VІI
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

37.1.Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на Община Петрич и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б от ЗДОИ. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.
37.2. Кметът на Община Петрич или определено от него длъжностно лице не е длъжен да предоставя информация за повторното й използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

38. Не се представя за повторно използване информация от Община Петрич :
а) чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на Община Петрич;
б) която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице.

39.1. Информацията за повторно използване се предоставя въз основа на писмено искане (Приложение № 3). Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на Община Петрич или на портала по чл. 15г от ЗДОИ.
39.2. Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.
39.3. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

40.1. Отказът за предоставяне на информация от Община Петрич за повторно използване се мотивира.
40.2. Отказ може да се направи в случаите, когато:
а) закон забранява предоставянето на исканата информация;
б) искането не отговаря на условията по т. 39.1.
40.3. Отказът по т. 40.1 съдържа фактическо и правно основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. В случай на отказ поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което община Петрич е придобила тези права.

РАЗДЕЛ VІІІ
ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

41. 1. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
41.2. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
41.3. При предоставяне на достъп до обществена информация дължимите разходи се определят съгласно заповед на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя.
41.4. Дължимите разходи при предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на актуализация при изменения на определените от министъра на финансите нормативи.

42. Заплащането на дължимите разходи може да се извършва на касата на Община Петрич или  по банков път  в Общинска банка АД, с/ка BG 94 SOMB 91308432510044, BIC- SOMBBGSF, вид на плащане 448007.

РАЗДЕЛ ІХ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

43. Настоящите правила отменят Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация за Община Петрич, утвърдени и внедрени със Заповед № IV-А-67/06.04.2010г.на Кмета на Община Петрич

44. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗДОИ.

45. Контролът по спазване на правилата се възлага на секретаря на Община Петрич.

46.1. Правилата и всички последващи изменения и допълнения в тях влизат в сила при утвърждаването им  със заповед на Кмета на Община Петрич.
46.2. Тези правила са утвърдени със заповед на Кмета на Община Петрич № IV-А-420/28.11.2019г.

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 1

 

Вх. № …….………..……………

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ


ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от: ......................................................................................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице, ЕИК и имената на неговия представител)
адрес за кореспонденция: ...............................................................................................................
телефон за връзка: ...................................., електронна поща: .....................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена информация относно:
...........................................................................................................................................................
(описание на исканата информация)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................


Желая да получа исканата информация в следната форма:
(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)
- преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на материален носител
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.


Дата: ...........................................                Подпис: .............................................

Приложение № 2

Вх. № …….………..………

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАПИТВАНЕ
ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Днес,    …....... 20….... г., ……........................................................................................………
(дата)                        (трите имена на служителя)
.....................……........................................................................................……….........................,
(длъжност)
прие устно запитване за достъп до обществена информация
от г-н/г-жа…………………………………………………………………….....……….…….….,
(трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице, ЕИК и имената на неговия представител)
адрес за кореспонденция: ..............................................................................................................,
телефон: ................................., електронна  поща: ........................................................................

Описание на исканата информация:
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Заявителят желае да получи исканата информация в следната форма:
(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)
-преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на материален носител
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните

Служител: ............................                                            Заявител: .................................

 

Приложение № 3

Вх. № …….………..……………

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ


ИСКАНЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

От ...………………………………………….....…………………………….....…………………,
(трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице, ЕИК и имената на неговия представител)
адрес за кореспонденция................................................................................................................,
телефон: ................................., електронна  поща: ........................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл. 41е от Закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена следната информация от обществения сектор за повторно използване:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


Желая да получа исканата информация в следната форма:
(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)
-преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на материален носител
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните        

Дата: ....................                                            Подпис: ...................................................

 


З А П О В Е Д
   
№ ЗМФ - 1472
София, 29.11.2011 година
 
     На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл.20,  ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1.    дискета - 1 брой – 0,50 лв.;
2.    CD - 1 брой – 0,50 лв.;
3.    DVD  - 1 брой – 0,60 лв.;
4.    разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5.    ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6.    факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7.    видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;
8.    аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;
9.    писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;
II.    Стойностите по т. I не включват ДДС.
III.    Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.
IV.    Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.
 
 
    СИМЕОН ДЯНКОВ      /n/
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ