Z6_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0EB2
Z7_HQ8A1O82K0V980ALJKKCTR0ER2
Харта на клиента

Хартата на клиента е обществен договор за партньорство и коректни взаимоотношения между Общинска администрация (ОА) – Петрич, от една страна, гражданите и фирмите от друга, като ползватели на предоставяните от администрацията услуги.
Основното предназначение на Хартата на клиента е да запознае гражданите с предоставяните от ОА услуги и стандарти за обслужване, които  от една страна  клиентите могат да очакват, а от друга, служителите добре да познават и спазват.
Основната цел на Хартата на клиента е подобряване качеството и ефективността на административното обслужване, което ще бъде постигнато чрез:
-  облекчаване на административните процедури и съкращаване на сроковете за тяхното изпълнение;
-  предоставяне на ясна, пълна и точна информация за различните групи клиенти относно предлаганите административни услуги, както и за спазване на гарантираните им от законодателството права;
-  равнопоставеност между клиентите, независимо от социалното им положение, образование, пол, възраст, физическо или умствено увреждане, етническа принадлежност или религиозни убеждения;
-  въвеждане на механизми за обратна връзка с клиента с цел оценка на предоставената услуга и отправяне на препоръки за подобряване качеството на обслужване

Дейността на ОА-Петрич се основава на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност.
Спазвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, както и стандартите за административно обслужване.
В ОА-Петрич е внедрена система за управление на качеството по Европейския стандарт БДС EN ISO 9001: 2000. Освен това се реализира проект на МДААР: „Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление качеството в администрациите”. В резултат на провежданата политика по качество и ефективно действащата система за управление на качеството, ОА цели да постигне подобрение на дейностите си и да спечели доверието и уважението на обществеността.

 

Можете да изтеглите документа от тук.