Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0IH3
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCG7
Състав Постоянни комисии Заседания на ОбС Заседания на комисии към ОбС Декларации по чл.49 от ЗПК Декларации по чл.49 на други задължени лица Архив Наредби 10.07.2017г. Наредби Проекти на нормативни актове Правилник. Етичен кодекс Видео архив Регистър на питанията по чл. 28, ал. 4, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА
Архив Наредби 10.07.2017г.
Зареждане ...