Постоянни комисии

 

Постоянни комисии към Общински съвет- гр. Петрич, мандат 2019- 2023 година

Комисия по бюджет, финанси,европроекти и местно самоуправление       

Комисия по ТСУ, транспорт, екология, инвестиции  и развитие на туризма

Комисия по общинска собственост, общински дружества и     

концесии         

Комисия по образование, култура и вероизповедание

Комисия за децата, младежта, спорта и неправителствени организации

Комисия по развитие на селските райони, земеделие, горско стопанство

Комисия по социална политика и работа с малцинствата

Комисия по жалби, и контрол изпълнението на решенията наОбщински съвет

Комисия по установяване на конфликт на интереси

 

Зареждане ...