Предложение от инж.Вельо Илиев, Кмет на община Петрич

Предложение за приемане на Правилник за организация и дейността на Инспекторат към Община Петрич за спазване, изпълнение И контрол на наредбите на Общинския съвет -Петрич