На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 6 от ЗОС,  чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане