На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.86,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване