Ред за достъп до обществена информация

Отговорен служител за работа с клиенти по ЗДОИ:

 

Център за услуги и информация на гражданите - партерен етаж в сградата на Община Петрич

Тел.: 0745 69107, Факс: 0745 62090

За подаване на заявление за достъп до публична информация по електронен път: е-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

 

РАЗДЕЛ І

Общи положения

 

Чл. 1. /1/ С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация от Община Петрич.

/2/ За неуредени с тези вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

 

Чл. 2. /1/ Субекти на правото на достъп до обществена информация са: гражданите на Република България, чужденците, лицата без гражданство и всички юридически лица.

/2/ Лицата по ал. 1, наричани по-нататък „заявители”, могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

 

Чл. 3. /1/ Община Петрич осигурява на лицата по чл. 2 достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4. защита на правото на информация;

5. защита на личната информация;

6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

/2/ Не се допуска ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите предвидени от закон.

/3/ Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Чл. 4. /1/ Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1. преглед на информация – оригинал или копие;

2. устна справка;

3. копие на хартиен носител;

4. копие на технически носител.

/2/ За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1

/3/ Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

 

Чл. 5. Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:

1. за нея няма техническа възможност;

2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

 

Чл. 6. Достъпът до официална информация която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им.

 

Чл. 7. /1/ Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

 

/2/ Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато:

1. тя е свързана с оперативната подготовка на актове на Община Петрич и няма самостоятелно значение; (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

 

2. Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от Община Петрич, както и сведения, свързани с тях и е подготвена от общинската администрация.

 

Чл. 8. /1/ Община Петрич информира гражданите и ЮЛ за своята дейност чрез публикуване или съобщаване чрез други форми (местен вестник, общински сайт).

/2/ Община Петрич съобщава информация, която:

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

2. опровергава разпростране на недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

3. представлява или би представлявала обществен интерес;

4. следва да бъде предоставена по силата на закон.

 

Чл. 9 /1/ На интернет-страницата на Община Петрич се изнася актуална информация, която съдържа:

1. структура на Община Петрич;

2. адреса, телефоните, факса и работното време на Община Петрич;

3. нормативни актове, свързани с дейността на Община Петрич;

4. описание на услугите, които Община Петрич предлага на потребителите;

5. актуални новини;

6. анализи и актуална информация за дейността на Община Петрич, представляващи интерес за обществеността;

7. контакти за обратна връзка;

/2/ Обществена информация се публикува или предоставя на интернет-страницата на Община Петрич след одобрение от Секретаря.

 

Чл. 10. Когато заявителят счита, че предоставената му информация, поискана въз основа на устно запитване, е недостатъчна, може да подаде писмено заявление.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Чл. 11. /1/ Достъп до обществена информация се предоставя от Община Петрич въз основа на писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 1 към тези правила или устно запитване.

/2/ Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по факс или по електронен път при условие, че:

1. заявлението е изпратено на електронна поща oa_petrich@mbox.contact.bg

2. електронното съобщение и заявление са подписании с електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

3. заявлението съдържа информация за:

а) трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

б) описание на исканата информация;

в) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

г) адрес за кореспонденция със заявителя.

/3/ Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 2, т. 3, букви а, б и г, то се оставя без разглеждане.

 

Чл. 12. /1/ Достъпът до обществена информация е безплатен.

/2/ Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.Обществената информация се предоставя след представяне на платежен документ за платени разходи, определени със Заповед № 10/10.01.2001 г. на министъра на финансите (обн. в ДВ, бр. 7/2001 г.), а именно:

1. дискета – 1 бр. – 1.20 лв.

2. СD - 1 бр. - 5.00 лв.

3. електронна поща - 1MB - 0.30 лв. Заплаща се всеки започнат мегабайт за информация, съществуваща в електронен вид.

 

4. разпечатване - една страница /А4/ - 0.12 лв.

5. ксерокопие - една страница /А4/ - 0.09 лв.

6. факс - една страница /А4/ - 0.60 лв.

7. устна справка за 15 мин. – 1.50 лв.

8. писмена справка – една страница /А4/ - 1. 59 лв.

9. електронна поща - 1 МВ – 0.30 лв.

 

Посочените стойности не включват ДДС.

/3/ Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в касата на  Община Петрич или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

 

Чл. 13. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител /Приложение № 2/.

 

РАЗДЕЛ ІV

Приемане, регистриране и срокове за разглеждане

 

Чл. 14. Дейността по приемането, регистрирането и разглеждането на заявления, както и изготвянето на решения по ЗДОИ в Община Петрич, се организира от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.

 

Чл. 15. /1/ Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат и регистрират в специален регистър от длъжностното лице, определено със заповедта по чл.14

/2/ В зависимост от характера на запитването служителят по ал. 1 пренасочва заявителя към компетентния ръководен служител от общината за устна справка.

/3/ Служителят, предоставил устната справка или изготвил информацията, уведомява служителят по ал. 1 за предоставената информацията, съответно за отказ да се предостави такава.

/4/ Служителят, предоставил устната справка,  попълва протокол за предоставен достъп до информация /Приложение №2/, който се подписва от служителя и заявителя и се представя в касата на Общината за таксуване на услугата.

 

Чл. 16. /1/ Регистърът съдържа: номер по ред, входящ номер и дата, трите имена на заявителя/кореспондент; поисканата информация; формата, чрез която е предоставен достъп или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация и изпълнител.

 

Чл. 17. /1/ Писмени заявления за достъп до обществена информация се подават по образец съгласно /Приложение № 1/.

/2/ Образецът на заявление се предоставя безплатно на хартиен носител в  делеводството  на  Община Петрич. Същият се публикува и на официалната електронна страница на общината.

 

Чл. 18. Писмените заявления се регистрират в деловодната система „Акстър офис” на общината в деня на тяхното получаване и в специаления регистър по чл.15.

 

Чл. 19. /1/ При регистрацията на писмените заявления се използва самостоятелен регистрационен индекс от ПП „Акстър офис”.

/2/ Регистрационният номер на заявленията се формира от регистрационен индекс, пореден номер и дата на постъпване.

/3/ Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на регистрираното заявление и датата на постъпване.

 

Чл. 20. /1/ В деня на регистрирането им писмените заявления се предават на Кмета на общината за резолюция към секретаря на Община Петрич и се насочват за регистрация в специаления регистър от определения със заповедта по чл.13 служител .

 

/2/ В случаите, когато писмените заявления не са изготвени съгласно образеца по Приложение № 1 или не съдържат реквизитите по чл. 10, ал. 2, т. 3, те се оставят без разглеждане.

 

Чл. 21. Секретарят резолира заявлението за достъп до обществена информация да служител в администрацията, от чиято компетентност е исканата информация.

 

Чл. 22. /1/ В 7-дневен срок от регистрирането на заявлението, служителя до когото е резолирана преписката, а в случаите, когато преписката е резолирана до няколко служители – главния юрисконсулт на общината, изпраща до секретаря мотивирано становище относно:

- следва ли общината да предостави искания достъп до обществена информация;

- в какъв обем да се предостави информацията;

- необходимост от удължаване на срока за произнасяне.

/2/ В случаите, когато служителя, до когото е резолирана преписката, отказва изготвяне, отказът се мотивира и предоставя на секретаря в 3-дневен срок от резолиране на преписката. Секретарят се произнася по отказа като може да пренасочи преписката към друг служител.

 

Чл. 23. /1/ Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок след датата на регистрирането им.

/2/ В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, секретарят на общината уведомява заявителя за това с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка. Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

/3/ Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

/4/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. За удължаването на срока, заявителят се уведомява писмено.

/5/ Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично съгласие за предоставянето й.

 

Чл. 24. Когато Община Петрич не разполага с исканата от заявителя обществена

информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му, за което заявителят се уведомява писмено – по пощата с обратна разписка

В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

 

Чл. 25. Когато Община Петрич не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на писменото заявление заявителят се уведомява писмено.

 

Чл. 26. Секретарят комплектова преписката и я докладва на Кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ V

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

 

Чл. 27. /1/ Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от кмета или секретаря на Община Петрич в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.

/2/ Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение /Приложение №3/.

 

Чл. 28. /1/ В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

 

4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

/2/ Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка след заплащане на определената сума съграсно чл.12,ал.2 от правилата.

/3/ Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

 

Чл. 29. В случаите на неявяване на заявителя в определения с решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

 

Чл. 30. /1/ Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 7, ал. 2;

2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

/2/ В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен /Приложение №4/.

 

Чл. 31. /1/ В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена

информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване /Приложение № 5/.

/2/ Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

/3/ Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Благоевград по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

РАЗДЕЛ VІ

Допълнителни разпоредби

 

§1. По всяко постъпило заявление се води досие, което съдържа: заявление, водената в хода на процедурата кореспонденция, решението за достъп или отказ за достъп до обществена информация, платежен документ, протокол или писмо за предоставяне на достъп и опис на наличните в досието документи. Досието се води от служителя определен в заповедта по чл.13, до която е резолирана преписката, а в случаите, когато преписката е резолирана до няколко дирекции – обобщаващата дирекция.

 

§2. /1/ В 3-дневен срок от приключване на всяка процедура по конкретно писмено заявление съставеното досие се изпраща в деловодството за отразяване в регистъра по чл. 15.

/2/ След извършване на вписването по ал. 1 досието се предава в архива.

 

§3. /1/ Тези Вътрешни правила се приемат в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация и Заповед № 10/10.01.2001 г. на Министъра на финансите

/2/ Тези Вътрешни правила са утвърдени със заповед на Кмета на Община Петрич и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

 

§4. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

 

§5. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Секретаря на Община Петрич.

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

За предоставяне достъп до обществена информация

 

 

От ____________________________________________________.ЕГН:_______________

/име: собствено,бащино и фамилно по док.за самоличност/

Постоянен адрес:________________________________________________________________________

/ Област,община,населено място/

__________________________________________________________________________

/улица ,№ ,жк. ,вх., ет., ап./

Наименование на ЮЛ: _____________________________________________________

Булстат / ЕИК: ___________________________________________________________________

/по удостоверение за регистрация/

Седалище __________________________________________________________________

/град,село/

________________________________________________________________

/адрес- улица,номер,вх.,ет.,ап /

Упълномощено лице : ________________________________________________________

Пълномощно № ________________________________

 

ЗАЯВЯВАМ, че на основание чл.4 ал.1 от ЗДОИ, желая да ми бъде предоставена информация за :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

1. Предпочитана форма на предоставяне:

Преглед на информацияата – оригинал или копие.

Устна справка

Копие на хартиен носител

Копие на технически носител

 

2. За достъп до обществената информация могат да се използват една или повече от формите по т.1. / Желаната форма се отбелязва с “Х”/

Адрес за кореспонденция :__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Известно ми е, че съгласно чл.29 ал.2 от ЗДОИ при неуточнен предмет на исканата от мен информация, заявлението остава без разглеждане.

 

Дата:…………..

Гр.Петрич

                                                                                           

 

 

                                                                                               Подпис: …………….

 

Приложение №2

 

 

П Р О Т О К О Л №

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

Днес ________________, в изпълнение на Решение №______, от _________20__ г. за предоставяне на достъп до обществена информация, бяха предоставени следните документи :

 

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

 

 

 

 

 

Информацията се предостави във формата на ___________________________

 

 

 

Получил информацията:                              Предоставил информацията: длъжност ________

/подпис/                                                              име:.....................................                                         

                                                                                                              / подпис/

 

 

Приложение №3

 

 

Изх. №____________

 

 

РЕШЕНИЕ №_____________

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

                                                                                        До_____________________

                                                      /име на заявителя – за физ.лице, наименование – за юридическо лице/

 

 

 

                                                                                Уважаема Госпожо/Господине,

 

Във връзка с подаденото от Вас заявление за информация с вх.№_______________,

Ви уведомяваме за следното:

 

Предоставя Ви се пълен достъп до исканата информация в желаната от Вас форма.

Информацията можете да получите в деловодството /............................................../в

сградата на Община Петрич, след заплащане на извършените от нас разходи.

*В случай на техническа невъзможност за предоставяне на исканата информация

в желаната от заявителя форма това допълнително се описва в решението.

Поради следната техническа невъзможност- ______________________не можем

да предоставим информацията в желаната от Вас форма, но Ви осигуряваме достъп

в следната форма:________________________________________________________

 

Разходите по копирането на информацията са в размер на ________________, изчислени съгласно съгласно Заповед №10 на МФ от 10.01.2001 г. и могат да бъдат платени в брой в касата  в сградата на Община Петрич или по банков път: ___________________________________________________________________________

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете със служителя, отговарящ за организацията по предоставянето на информация на телефон ..........................

 

 

 

                                                                          Кмет на Община Петрич:

                                                                                         /Димитър Бръчков/

 

Приложение №4

Изх. №____________

 

 

 

РЕШЕНИЕ № _____________

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

                                                                                                 До_________________________

                                                    /име на заявителя – за физ.лице, наименование – за юридическо лице/

 

 

                                                                                         Уважаема Госпожо/Господине,

 

 

Във връзка с подаденото от Вас заявление за информация с вх.№_______________,

Ви уведомяваме за следното:

Предоставя Ви се частичен достъп до исканата информация в желаната от Вас форма. От исканите документи премахваме частите, съдържащи защитена информация:

заличени на основание чл.________от Закон_____________________________________

Информацията можете да получите в деловодството /ст...................ет............../ сградата на Община Петрич, след заплащане на извършените от нас разходи .

*В случай на техническа невъзможност за предоставяне на исканата информация

в желаната от заявителя форма това допълнително се описва в решението.

Поради следната техническа невъзможност- ______________________не можем

да предоставим информацията в желаната от Вас форма, но Ви осигуряваме достъп

в следната форма:________________________________________________________

Разходите по копирането на информацията са в размер на ________________, изчислени съгласно съгласно Заповед №10 на МФ от 10.01.2001 г. и могат да бъдат платени в брой в касата  на Община Петрич или по банков път: _________________________________________________________________________

/номер на банкова сметка, и др./

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете със служителя, отговарящ за организацията по предоставянето на информация на телефон ................................

 

 

 

                                                                     Кмет на Община Петрич:

                                                                                        /Димитър Бръчков/

 

 

 

 

Приложение №5

Изх. №____________

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № _____________

ЗА ОТКАЗ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

                                                                              До_________________________

                                                     /име на заявителя – за физ.лице, наименование – за юридическо лице/

 

 

                                                                                           Уважаема Госпожо/Господине,

 

Във връзка с подаденото от Вас заявление за информация с вх.№_______________,

Ви уведомяваме, че съгласно чл.37 от Закона за достъп до обществена информация е налице следното основание за отказ на исканата от вас информация ______________________________________________________________________________

/описва се правното и фактическо основание за отказ /

 

 

Предвид горното отказвам достъп до ______________________________________________

 

 

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете със служителя , отговарящ за организацията по предоставянето на информация на телефон .......................................

 

 

 

                                                    Кмет на Община Петрич:

                                                                        /Димитър Бръчков/