Съобщение за обявяване на санитарно-охранителна зона около водоизточник "Леврен", с.Коларово