Обява на конкурс за длъжността "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" на община Петрич

Обявление на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за длъжността "ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" на община Петрич, обявен със заповед № IV-А-282/14.05.2016г. на Кмета на община Петрич