С настоящето на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  Общинска администрация – гр. Петрич