С настоящето на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,  Общинска администрация – гр. Петрич