Съобщение

На основание чл.3, ал.3, т.24 от Устройствен правилник на Областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.