Заместник Кмет ТСУ и ОР

ЗАМ. КМЕТ ТСУ И ОР

Име, презиме, фамилия:               Минка Салагьорова

Дата и място на раждане:
Адрес:
Телефон:                                           0745  69123                             

Ел. поща:

Приемно време:

Сряда, петък 9.30 – 12.00