ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018г