Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0804
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGC27
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 

 

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1 Този правилник урежда организацията на работа, числеността, редът и начинът по който се определя състава, както и правата и отговорностите на  дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Петрич, чийто основание е Чл.13.(1) от Закона за туризма.

Чл.2 Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Петрич е консултативен орган към кмета на Община Петрич за осъществяване на координация и сътрудничество в областта на туризма на територията на общината.

Чл.3 Консултативният съвет по туризма организира и осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, Закона за туризма и разпоредбите на този правилник.

Чл.4 Консултативният съвет по туризма е колективен, постоянно действащ консултативен орган и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции и задачи, определени в Чл. 13 (6)  от Закона за туризма.

Чл.5 Броят и поименният състав на Консултативния съвет по туризма в община Петрич се определят със заповед на кмета на Община Петрич.

 

РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл.6(1) Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Петрич се състои от Председател, Заместник-председател, Секретар и членове.

 Чл.6(2) Председател на Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Петрич е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл.6(3) Заместник-председател на Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Петрич е Заместник-кмет в община Петрич или оправомощено от кмета длъжностно лице.

Чл.6(4) Секретарят на Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Петрич се определя от кмета на Община Петрич, със заповед издадена от него.

Чл.6(5)  В състава на Консултативния съвет участват с равен брой представители на местната администрация и общински музей, и на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма. (Чл.13.(3) от Закона за туризма). 

Чл.6(6)  В състава на Консултативния съвет участват не по-малко от 6 (шест) и не повече от 12 (дванадесет) членове.

Чл.6(7)  Промени в състава на Консултативния съвет по туризъм се звършват със заповед на кмета на общината.

Чл.6(8)  При прекратяване на членство в Консултативния съвет се избира нов представител от съответния сектор.

Чл.6(9)  Участието на членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич в заседанията може да бъде лично или чрез пълномощник.

Чл.6(10)  За участието си в Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич членовете не получават възнаграждение.

Чл.6(11)  Членовете на Съвета се освобождават при следните обстоятелства:

т.1) При подаване на оставка.

т.2) При трайна физическа невъзможност да изпълняват служебните си задължения за повече от 6 (шест) месеца.

Чл.7 При прекратяване на правомощията на член на Консултативния съвет по туризъм, ръководителят на съответния орган или организация в двумесечен срок прави предложение за включване на новия член.

Чл.8(1)  Председателят на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич:

т.1 Представлява Консултативния съвет пред всички органи и организации в страната и чужбина.

т.2 Насрочва заседанията и определя проекта за дневния ред.

т.3 Ръководи заседанията и цялостната работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич.

т.4 Подписва протоколите от заседанията на Консултативния съвет и организира, и контролира изпълнението на взетите  решения.

Чл.9(2) При отсъствие на Предеседателя, неговите функции се изпълняват от Заместник – председателя на Консултативния съвет.

Чл.10 Секретарят на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич:

т.1 Организира подготовката на заседанията.

т.2 Води протокол от заседанията.

т.3 Поддържа архива на Консултативния съвет по вэпросшти но туризма.

т.4 Координира изпълнението на взетите решения.

Чл.11 При изпълнение на задълженията си  Председателят, Заместник – председателят и Секретарят на Консултативния съвет се подпомагат от служители на Общинска администрация-Петрич и Туристически информационен център –Петрич.

Чл.12 Организационно-техническото и финансовото обслужване на дейността на Консултативния съвет по туризма се осигурява от Община Петрич.

 

РАЗДЕЛ ІІІ
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл.12 (1) Консултативният съвет по туризъм работи въз основа на приета от от Общински съвет Общинска програма за развитие на туризма, Годишна програма и настоящия Правилник.
(2) Общинската програма за развитие на туризма  съответства на националната и областната стратегия, както и  местните приоритети, в зависимост от целите и  ресурсите на Общината.

(2) Годишната програма за развитие се разработва за всяка календарна година и съответства на Общинската програма за развитие на туризма, съобразена с целите и  ресурсите на Общината.

Чл.13 Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич:

т.1 Подпомага Общинска администрация-Петрич при разработването и актуализирането на стратегии, програми и проекти свързани с развитието на туризма на територията на общината.

т.2 Прави предложения до Кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване, както и членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район /УТР/.

т.3 Обсъжда и приема годишната Програма за развитие на туризма на територията на Община Петрич по Чл.10 от настоящия Правилник, в зависимост от ресурсите и нуждите на Общината

т.4 Приема годишния отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Петрич.

т.5 Координира осъществяването на рекламата в областта на туризма в община Петрич и съдейства за разработването на нови туристически продукти.

т.6 Организира мероприятия за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма и следи за тяхното изпълнение.

т.7 Съдейства за поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Община Петрич.

т.8 Подпомага  туристически информационен център и организира информационното обслужване на туристите.

т.9 Обсъжда въпроси, свързани с изграждането, финансирането и поддържането на туристическа инфраструктура и привличането  на чуждестранни инвестиции в туризма и прави предложения за реализирането им.

т.10 Оказва съдействие на държавните органи при провеждане на политиката в туризма на територията на Община Петрич.

т.11 При необходимост  възлага на експерти или работни групи, определени от него, разработването на конкретна тема или представянето на писмено становище по определени въпроси, които изискват професионална класификация или притежаване на специфични знания в определена област.

 

 

РАЗДЕЛ ІV
ЗАСЕДАНИЯ  И КВОРУМ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

Чл.14 (1)Заседанията на Консултативния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива. Заседанията са редовни и звънредни.

Чл.14 (2) Редовните заседания се свикват най-малко веднъж на три месеца.

Чл.14 (3) Извънредните заседания се свикват от Председателя на Консултативния съвет по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете на съвета отправено писмено до Председателя, когато са  възникнали неотложни въпроси за решаване от компетентността на Консултативния съвет.

Чл.14 (4) За заседания на Консултативния съвет всички членове се канят чрез телефон или електронна поща. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на заседан ието.

Чл.14 (5) Всяко заседание се провежда по определен дневен ред, одобрен от Председателя, който се изпраща на членовете на Консултативния съвет най-късно 3 /три/ дни преди датата на заседанието.

Чл.14 (6) В началото на всяко заседание може да се вземе решение за промяна на дневния ред.

Чл.14 (7) Заседанията на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Петрич са открити.

Чл.14 (8) Заседанията на Консултативния съвет по туризъм са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.


Чл.14 (9) При липса на кворум по Чл.14 (8),  началото на заседанието се отлага за 15 минути на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, като присъстващите членове имат право да взимат решения.


Чл.14 (10) За обсъждане на специфични въпроси Председателят на Консултативния съвет по туризъм може да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета. На тези срещи се формират становища и позиции без да се взимат решения.


Чл.14 (11) По преценка на Консултативния съвет по въпросите на туризма на заседанията могат да присъстват служители или експерти от Общинска администрация – Петрич/Община Петрич и туристическата индустрия, които са компетентни по разглежданите въпроси.

Чл.15  (1) За всяко заседание на Консултативния съвет по туризъм се съставя протокол, който съдържа:

т.1 Датата на провеждане на заседанието.

т.2 Имената на присъстващите в заседанието и имената на отсъстващите членове на съвета.

т.3 Приетия дневен ред на заседанието.

т.4 Взетите решения.

т.4 Подписите на Председателстващия заседанието и на Секретаря.

Чл.15  (2) Протоколите , внесените за обсъждане материали по дневния ред и останалата документация, свързана с дейността на Консултативния съвет по туризъм се съхраняват от Секретаря на съвета.

Чл.16 Изявления от името на Консултативния съвет по туризъм на Община Петрич пред средставата за масова информация може да прави Председателят или упълномощено от него лице от състава на Съвета.