Уважаеми дами и господа

Уважаеми дами и господа,

с настоящето писмо Ви уведомяваме, че във връзка с т.6 от Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването ще бъде отменено събитие, предвидено да се осъществи на 11.09.2021г. изкачване на връх Тумба в планина Беласица. Събитието е част от Дейност 1. Кампания за подмяна на пластмасови бутилки за вода за еднократна употреба с такива за многократна употреба по АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0055-C01 "Изпълнение на демонстрационен проект за намаляване на битовите отпадъци в община Петрич", финансиран по ОПОС 2014-2021 г.

Събитието ще бъде организирано след отпадане на противоепидемичните мерки, въведени на територията на Република България за периода 07.09.2021г. до 31.10.2021 г.