Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0804
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGC27
Във връзка с изпълнениенаДоговорзабезвъзмезднафинансовапомощ № РД50-124/07.04.2023г.

Във връзка с изпълнениенаДоговорзабезвъзмезднафинансовапомощ № РД50-124/07.04.2023г. поподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности” намярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие”, сключенмеждуМинистерствоназемеделието и храните, ДФ „Земеделие“ и МИГ - Петрич,

Виинформираме, честартирасерияотеднодневни работни срещизаобществено обсъждане на разработваната  Стратегия поподхода „Водено от общноститеместноразвитие“ отПрограматазаразвитиенаселскитерайони 2021-2027 г.

Срещитещезапочнатна 11.09.2023г. от 10,30 часа в сградатанаОбщинаПетрич, партеренетаж, Заседателназала, съсземеделскипроизводители и преработватели и щепродължатпографикс представители настопанскиясекторизвънземеделието на 12.09.2023г. от 10,30ч., с представители на нестопанския и публичен сектор на 13.09.2023г. от 10.30ч.

Завъпроси и повечеинформация, можедасеобръщатенателефон 0745/69112