Z6_HQ8A1O82K84G10ALSMEM8K0S53
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGCK0
Състав Постоянни комисии Заседания на ОбС Заседания на комисии към ОбС Декларации по чл.49 от ЗПК Декларации по чл.49 на други задължени лица Архив Наредби 10.07.2017г. Наредби Проекти на нормативни актове Правилник. Етичен кодекс Видео архив Регистър на питанията по чл. 28, ал. 4, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА
Постоянни комисии
Постоянни комисии към Общински съвет - гр. Петрич, мандат 2023 - 2027 година
  1. Комисия по бюджет, финанси, европроекти и местно самоуправление
  1. Комисия по ТСУ, транспорт, екология, инвестиции и развитие на туризма
  1. Комисия по общинска собственост, общински дружества и концесии
  1. Комисия по образование, култура и вероизповедание
  1. Комисия за децата, младежта, спорта и неправителствени организации
  1. Комисия по развитие на селските райони, земеделие, горско стопанство
  1. Комисия по социална политика и работа с малцинствата
  1. Комисия по жалби, обществен ред и контрол изпълнението на решенията на Общински съвет
  1. Комисия по установяване на конфликт на интереси

 

Зареждане ...