Z6_HQ8A1O82KGK260ALC80A4T18N5
Z7_HQ8A1O82KGK260ALC80A4T18F5
Помощ

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

 

Информация, достъпна от горен колонтитул:

 

 • Карта на сайта
 • Обратна връзка
 • Смяна на език - English
 • Вход за администратори
 • Възможност за коригиране на размера на шрифта - Размер на шрифт.

 

Основна навигация:

 

 • Заглавна страница. Заглавната страница осигурява достъп до най-важните за Общината страници и информация като - контакти, новини, процедури, проекти, бързи връзки.
 • Обща информация. Секцията Обща информация подава основната информация за Общината като - история, информация за ръководството, контакт и телефони.
 • Информация за Общината. Секцията Община осигурява достъп до основните документи на Общината като - процедури, нормативни документи, регистри.
 • Общински съвет. В секцията Общински може да бъде намерена информация за състава на ОбС, постоянните комисии, проведените заседания, наредби, правилници.
 • Новини. Секцията Новини осигурява достъп до публикуваните от Общината новини.
 • Услуги. Секцията Услуги осигурява достъп до предлаганите от Общината административни и електронни услуги.
 • Други. Секцията Други осигурява достъп до формата за обратна връзка, карта на уеб сайта, форма за търсене. Допълнително е подадена информация за Достъпността и Указанията за употреба на уеб сайта.

 

Долен колонтитул:


Бързи връзки към Достъпност и Указания за употреба на уеб сайта.