Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Петрич

Интегриран План за Градско Възстановяване и равитие (ИПГВР) на гр. Петрич разработен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/018 на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.