Покана-публично обсъждане Бюджет 2020г.

Община Петрич
Общинска администрация-Петрич

ПОКАНА

Уважаеми съграждани,

На основание чл.84, ал.6, от Закона за публичните финанси, община Петрич представя проекта на бюджет за 2020 година за публично обсъждане от местната общност.

Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2020г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Обсъждането ще се проведе на 20.01.2020г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на Кметство Петрич /І етаж/.


Димитър Бръчков, кмет на община Петрич