ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – „ПЪРВА КОПКА“

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – „ПЪРВА КОПКА“ ПО ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В ОБЩИНА ПЕТРИЧ”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01

 

    На 12.06.2019 г. от 11.00 ч. в м. „Тумбите“ Община Петрич ще проведе официална церемония по започване на строителството „Първа копка“ по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич” Административен договор за безвъзмездна финансова помощ:  №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.
    Бенефициент по проекта е община Петрич. Общата  стойност на проекта е 10 313 535,20 лв., от които: 6 078 009,58 лв. от ЕФРР; 1 072 589,93 лв. от ДБ; 3 162 935,69 лв. собствен принос и ДДС по проекта.
    Общата цел на проекта е да се намали количеството битови отпадъци за депониране и да се увеличи дела на рециклираните и оползотворените отпадъци в община Петрич, която съставлява самостоятелен регион за управление на отпадъците.
    Инвестицията по проекта ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност в община Петрич, подобряване на качеството на околната среда за жителите в общината, предоставяне на нов тип услуга – разделно събиране на зелени отпадъци - на жителите на община Петрич; разкриване на нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура.