Проект: “Защита на местното население от общините Петрич и Струмица от природни и причинени от човека бедствия”

 

 

 

Проект: Защита на местното население от общините Петрич и Струмица от природни и причинени от човека бедствия, реф. № CB006.2.12.132,

Договор за БФП № РД-02-29-161/12.07.2019

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006

Приоритетна ос: Околна среда

Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Петрич, България има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, с № РД-02-29-161/12.07.2019 за финансиране на проект Защита на местното население от общините Петрич и Струмица от природни и причинени от човека бедствия, реф. № CB006.2.12.132. Този проект Община Петрич изпълнява в партньорство с Община Струмица, Република Северна Македония.

Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в региона Петрич-Струмица.

Това ще се случи чрез постигането на 4 специфични цели на проекта.

  1. Доставка на оборудване за реакция при бедствени ситуации в общините Петрич и Струмица;
  2. Съвместно обучение на доброволци за реакция при кризисни ситуации;
  3. Обмен на опит и добри практики между доброволческите формации;
  4. Разработване и представяне на образователна книга-игра.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат осигурени следните ползи за целевите групи от двете трансгранични общини:

  • гарантирана защита на местното население на община Петрич и община Струмица от наводнениея и пожари;
  • доставено подходящо оборудване за реакция на доброволчески формирования при кризисни ситуации и повишаване на техния капацитет;
  • повишен капацитет на общинската администрация на Петрич и Струмица за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата;
  • повишена осведоменост на младите хора, относно изменението на климата и неговите последици и реакция при кризисни ситуации.

 

Продължителност на проекта: 18 месеца

Начална дата: 13.07.2019

Крайна дата: 12.01.2021

Общ бюджет: 399892,92 Евро


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония 2014 -2020, CCI  No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Петрич и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.