ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОБЩИНА ПЕТРИЧ ИЗПЪЛНЯВА  ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В ОБЩИНА ПЕТРИЧ”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01

 

         В заседателната зала на Община Петрич на 19.11.2018 г. от 11.30 ч. се проведе начална пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич” Административен договор за безвъзмездна финансова помощ:  №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент по проекта е община Петрич. Общата  стойност на проекта е 10 313 535,20 лв., от които: 6 078 009,58 лв. от ЕФРР, 1 072 589,93 лв. от ДБ, 3 162 935,69 лв. собствен принос и ДДС по проекта.
                На пресконференцията присъстваха г-н Георги Динев – народен представител, г-н Георги Тренчев – председател на ОбС гр. Петрич, представители на Общински съвет-Петрич, членове на екипа за управление на проекта, служители на Общинска администрация, граждани и представители на медиите.
            Ръководителят на проекта г-жа Минка Салагьорова запозна присъстващите с основните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта.
        Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване количеството битови отпадъци за депониране и увеличаване дела на рециклираните и оползотворените отпадъци в община Петрич, която съставлява самостоятелен регион за управление на отпадъците, както и за:
• подобряване на качеството на околната среда за жителите в община Петрич чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии;
• предоставяне на нов тип услуга – разделно събиране на зелени отпадъци - на жителите на община Петрич;
 • предоставяне на качествен компост за жителите и бизнеса в общината;
• разкриване на нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура.