ОБЩИНА ПЕТРИЧ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

ОБЩИНА ПЕТРИЧ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

В ОБЩИНА ПЕТРИЧ”

ОБЩИНА ПЕТРИЧ СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

В ОБЩИНА ПЕТРИЧ”

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:  №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01

 

 

 

  На 19.11.2018 г. от 11.30 ч. в Заседателната зала на Община Петрич ще се проведе начална пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в община Петрич” Административен договор за безвъзмездна финансова помощ:  №BG16М1ОР002-2.002-0007-С01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.

  Бенефициент по проекта е община Петрич. Общата  стойност на проекта е 10 313 535,20 лв., от които: 6 078 009,58 лв. от ЕФРР; 1 072 589,93 лв. от ДБ; 3 162 935,69 лв. собствен принос и ДДС по проекта.

  Общата цел на проекта е да се намали количеството битови отпадъци за депониране и да се увеличи дела на рециклираните и оползотворените отпадъци в община Петрич, която съставлява самостоятелен регион за управление на отпадъците.