Правилник за дейността на Общински съвет Петрич за периода 2011-2015

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕТРИЧ МАНДАТ – 2011 - 2015 ГОДИНА, приет с Решение № 3 от Протокол №2/18.11.2011г. и изменян с Решение № 124 и Решение №128 от Протокол №8/08.05.2012г на Общински съвет - гр.Петрич.