Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА- изх.№6 -29.01.2019год.