Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА - изх.№5-29.01.2019год.