На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 27, ал.1, чл.70, ал.2, т.2 и чл. 73 от Наредбата за придобиване