На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 27, ал.1, чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване