На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и чл. 35, ал.1 от ЗОС,   чл.43, ал.1, чл. 70, ал.2, т. 3 и чл. 73  от Наредбата за придобиване