На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 35, ал. 1, т. 1  от ЗОС,  чл. 43, ал.1 и  чл.93 от Наредбата за реда за придобиване