На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 35, ал. 6 от ЗОС, чл. 86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване