На чл. 34, ал.4 и чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 43, ал.1,чл. 70, ал.2, т. 3 и чл. 74 от Наредбата за придобиване