На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 51, ал. 8,  чл.86,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване