На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 17, чл.70, ал.2, т.2 и чл. 74 от “Наредба за придобиване