На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 74, ал. 1  и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество