На основание чл. 35 ал. 6  от  ЗОС, чл. 86, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество