На основание чл. 44, ал. 1, т. 1  и ал. 2 от ЗМСМА, чл.  35 ал. 6  от  ЗОС, чл. 86, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване