На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 4, чл. 35, ал. 1  от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал. 2, т. 3,  чл. 73 от Наредбата за реда