На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 35, ал. 6

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА чл. 35, ал. 6 от ЗОС, чл. 86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с влязло в сила Решение № 1260,  от протокол № 44/04.07.2019 г.  на Общински съвет гр. Петрич и  протокол от 13.08.2019 г. за проведен публичен търг с явно наддаване