На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и чл. 35, ал.1 от ЗОС,   чл.43, ал.1, чл. 70, ал.2, т. 3 и чл. 73

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и чл. 35, ал.1 от ЗОС,   чл.43, ал.1, чл. 70, ал.2, т. 3 и чл. 73  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 1267 от протокол № 44 от 04.07.2019 г.  на Общински съвет  - гр. Петрич и заповед № ІII-ФСО-278/29.07.2019 г.  на Кмета на Община Петрич