На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2, ал. 3 и ал.7 от ЗОС, чл. 13, чл.70, ал.2, т.1 и чл. 74 от Наредбата за придобиване