На основание Чл. 44, ал. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 13 и чл. 86 от “Наредбата за реда за придобиване